Дисциплината има за цел да систематизира и обобщи знанията на студентите относно информационната сигурност в Интернет среда. Разглеждат се основните видове заплахи и уязвимости от страна на сървъра и клиента, както и съответните защити. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и изпит.
Курсът дава възможност на студентите да се запознаят с основни теоретични постановки от областта на теория на информацията и теория на кодирането, както и с основни теоретични и практически постановки от криптографията и обхваща теми като компресия на данни, компресиращи стандарти, ентропия, капацитет на канала, класически криптосистеми, блокови шифри, поточни шифри, криптография с публичен ключ, електронен подпис
Курсът съдържа 6 теми. Материалът покрива основните маршрутизиращи протоколи и е съобразен с насоките на програмите на CISCO. Оценяването се извършва чрез 2 текущи теста, обобщаващи по 3 теми, и изпитна процедура, също тест. Всички тестове се решават в Moodle.
Курсът съдържа 6 теми. Материалът покрива основните маршрутизиращи протоколи и е съобразен с насоките на програмите на CISCO. Оценяването се извършва чрез 2 текущи теста, обобщаващи по 3 теми, и изпитна процедура, също тест. Всички тестове се решават в Moodle. Скалата за оценяване на всеки тест, ще бъде описана, когато бъде активен теста.
Дисциплината се фокусира върху oсновните модели на компютърните мрежи.
Курсът формира знания и практически опит в изграждане на комуникационни мрежи. Този курс е създаден с цел да отговори на въпросите, поставени в доклада изготвен по проект от Схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Аналитичен доклад”, част „Резултати от изследване мнението на работодатели относно необходимите знания, умения и компетенции на кандидатите за работа в различни професионални области за ЦИТН

Дисиплината се фокусира върху разработване на надежни и сигурни мобилни проложения посредством използването на съвременни технологи и завърша със защита на курсов проект.

Основни задачи на сигурността в БД. Бази от данни и продуктивна система: pоли и привилегии; управление на достъпа до данните чрез идентификация и автентификация на потребителите.
Курсът на обучение по "Стaндapти за системи за управление на информационната сигурност – серия ISO/IEC 27000" е с хорариум 60 часа. Обучението обхваща следните три модула: "Модул 1: Стaндapти и стaндapтизaция", "Модул 2: Стaндapти за системи за управление на информационната сигурност - серия ISO/IEC 27000" и "Модул 3: Практически аспекти на прилагането на стaндapтите". След успешно завършване на курса се издава Сертификат.
Рисковете за информационната сигурност са разнообразни и имат различен характер – технологични, правни, социални, с източници, които са вътрешни или външни за организацията. Дисциплината има за цел да представи на студентите основните принципи и добри практики, свързани с планирането и управлението на информационната сигурност на организациите. Разглежда се оценката на риска, реакции при инциденти и възстановяване, анализ и мониторинг на сигурността. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и изпит.