В курса са включени базисни теми от Линейна алгебра и Аналитична геометрия. Методите на линейната алгебра намират широко приложение при решаването на различни приложни задачи. Също така елементите на аналитичната геометрия са основен апарат за изследване не само в съвременната математика, но и в редица области на инженерните и компютърни науки. Запознаването на студентите с основните познания от двата математически дяла им дава възможност да боравят с понятийния и аналитичния апарат при решаване на математически, инженерни и приложни задачи.
В курса по Висша математика II част са включени теми от диференциално и интегрално смятане на функция на една реална променлива и се разглеждат основни понятия от теория на числовите множества и теорията на редиците от реални числа. Диференциране и интегриране на функция на една реална променлива се изучават задълбочено, като особено внимание се отделя на приложенията им. В курса са включени и занимания с компютър с цел усвояване на основни знания и умения за решаване на задачи по темите в програмната среда Matlab.
Дисциплината “Електронни елементи” е основен курс за специалностите Компютърни системи и технологии,Комуникационна техника и компютърни мрежи, Комуникации и електронизация при ВЕИи Електроснабдяване и електрообзавеждане . В него се разглеждат основните зависимости параметри на полупроводниковите материали, полупроводниковите прибори (диоди, биполярнии полевитранзистори, тиристори,оптоелектронниелементи) и интегрални схеми. Курсът е основа за усвояването на електроннатаи цифровата схемотехника и на специализиращите дисциплини.
Дисциплината дава на студентите базови теоретични и практически познания в областта на компютърната техника, основните аритметични, логически и схемотехнически принципи, на които са изградени компютрите. Дисциплината дава знания за състава, структурата и функционирането на съвременните компютърни системи от различни класове. Изучават се отделните устройства, свързването и взаимодействието им в цялостната компютърна система; работата на входно- изходната система; организацията на обмена и съхраняване на данни, различните видове шини и интерфейси. Изучават се форматите и действието на инструкциите, изграждащи програмния код; системата команди , на които работят съвременните компютри, архитектурните модели CISC и RISC.
Основната цел на дисциплината е да се формират базови знания за структурата, принципите за разчитане и изготвяне на техническа документация на базата на строго определени правила и нормативи, регламентирани със съответните международни, държавни и отраслови стандарти и нормали, чрез намиране на технологически осъществимо и икономически целесъобразно решение, както и формирането на начални умения за използване на приложни програмни продукти и съответните компютърни технологии за създаване и ползване на техническа документация.
Дисциплината дава основни знания за компютрите, програмирането, езиците за програмиране и алгоритмите. Въвеждат се понятията: система за сорс контрол, алгоритъм, интегрирана среда за разработка, изходен програмен код (сорс код), компилиране и изпълнение. Разглеждат се: типове данни, коментари, вход и изход, променливи и константи, оператори, проверки (условен оператор), повторения (цикли), подпрограми (процедури и функции), масиви, многомерни масиви и текстови низове.
Дисциплината "Програмни продукти за инженерни решения" предвижда изучаването на оновни познания в област приложни програмни продукти за инженерно проектиране. Заложеният учебен материал е предпоставка за една стабилна основа при постоянното надграждане на студенските знания. Тази дисциплина предвижда непрестанно развиване на знанията в процеса на обучение, чрез запознаване с програмна среда PSPICE и ORCAD
Учебната дисциплина "Физика и материалознание" е задължителна за студентите от специалности: Компютърни системи и технологии (КСТ), Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници (КЕВЕИ), Системно инженерство в индустрията и туризма (СИИТ), Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО). Тя дава възможност те да получат знания за свойствата на материалите и за изменението на тези свойства под въздействие на външни фактори. Разглеждат се процеси, свързани с използване на различни материали - проводници, полупроводници, диелектрици, магнити. Отделено е внимание на полимерните токопроводящи системи, нанотехнологиите, както и на методите за окачествяване на материалите в електрониката.