Тематичният квалификационен курс е насочен към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Учители - целодневна организация.
Квалификационният курс дава възможност на педагогическите специалисти да се запознаят с параметрите на ефективното взаимодействие с родителите и с членовете на семейната общност на децата и на учениците. Педагогическите специалисти се запознават със съвременни постановки в областта на възпитанието в семейството, стиловете и тактиките на семейно възпитание с акцент върху специфичните роли на семейството и другите формиращи фактори, които влияят върху изграждането на личността.
Програмата на квалификационния курс е насочена към: Учители в детска градина, Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Учители - целодневна организация.
Развитието на умения за самооценяване и за формирането на адекватна, висока и устойчива самооценка може да повлияе силно върху подобряване на постиженията на учениците, на тяхното поведение, мотивация, ангажираност в училищните дейности и на тяхната способност да учат самостоятелно. Ученици, които са участвали активно в самооценяване по време на своите училищни занятия през учебната година се представят по-добре на тестовете за външно оценяване.