Основните съдържателни проекции в курса на обучение са обособени в две основни информационни ядра: теоретично и практико-приложно.
Public Relations винаги е бил една от най-неясните части на маркетинговия микс. Логична причина за това е трудното измерване на неговата ефективност.
PR е изграждане на имидж на основата на дългосрочна стратегия и прецизна работа, най-често свързана с психологията и подсъзнанието на аудиторията.
Печалбата от инвестираните в PR средства трудно сe калкулира, защото за разлика от рекламата PR продава напред във времето.
Как можем да измерим откровеното мнение за даден продукт, изказано от уважавана обществена личност, в сравнение с очевидно платения материал?
Как да покажем с цифри как "продава" положителният корпоративен имидж?
Как да измерим ефекта от едно силно заглавие или цветна снимка?
Как да разберем дали сме променили мисленето на хората?
Учебното съдържание в курса търси отговора на тези въпроси и разглежда в детайли въпроси като разработване на план за основополагащо проучване при планирането на PR кампании и програми; измерване на ефективността на действията и комуникациите в етапа на реализация; цялостна оценка на постигнатите ефекти.
Дисциплината „Интерактивни стратегически комуникации” се стреми да представи съвременните значения на това понятие чрез актуални концепции и дефиниции. Систематизират се основни комуникационни принципи и методи. Проблематизират се базисните понятия интерактивна комуникация, интерактивна текстовост, стратегическа комуникационна компетентност, дигитална компетентност, социални интерактивни мрежи и медии. Акцентира се върху модерните концепции за управление на знанието и се анализира корелацията интерактивни комуникации - знание.
Манипулацията е универсален съвременен социален феномен, а съвременното общество е комуникативно общество. Комуникацията се описва с две основни понятия – влияние и взаимодействие, следователно основателен е въпросът дали всяка комуникация е манипулативна. Познаването и владеенето на манипулативни стратегии и тактики в процеса на комуникацията има две измерения – възможност за въздействие и възможност за самозащита. Обект на интерес са манипулативните тактики в политиката, в рекламата, в медиите, в пиара и в процеса на водене на преговори.
Учебната дисциплина е структурирана в два модула - теоретичен и практически.
Теоретичният модул дава на студентите знания за съвременните теории за лидерството и стиловете на лидерство в публичната и частната сфера, за лидерството като социално-психологическо явление, за личностния профил на успешния лидер. Анализират се параметрите на конструктите „поведение” и „стратегия” в актуалните психологически парадигми. Акцентът се поставя върху поведенческите стратегии, като инструмент за постигане на успешно лидерство на различни нива и в различни сфери на живот.
Практическият модул формира компетенции за анализ на публичните прояви на лидерството и на лидерските поведенчески стратегии, за изграждане на лични поведенчески стратегии, осигуряващи успешна работа в екип и успешна професионална реализация на управленски нива. Разработват се лични планове за успешни поведенчески стратегии в контекста на тоталното лидерство.
За постигането на каквато и да било научна цел в сферата на масовите комуникации е необходимо да се направи научно изследване, базирано на теоретичен апарат, инструментариум и емпиричен модел. Изследването на масовите комуникации е трансдисциплинарно.
Съдържанието на курса включва теоретична и практико-приложна част.
В курса на обучение ще се фокусира вниманието върху класификацията и същността на методите за изследване на масовите комуникации. Обръща се внимание на двата основни дяла методи - емпирични и херменевтични.
Практическите задачи са свързани със създаването на собствен изследователски модел и инструментариум за изслеване на явление, сързано със средствата за масови комуникации. Ще се направят едномерни и двумерни статистически разпределения.
Втората практическа задача е свързана с вторичен анализ на четири представителни изследвания на масовите комуникации. Ще се направят признак-факториални връзки.
Курсът „Модели на социална компетентност” се основава на парадигмата на високо ефективните хора – от зависимост през независимост към взаимозависимост. „Ние сме създадени, за да се свързваме”. Социалната компетентност се разглежда като многофакторна концепция за успешна междуличностна ефективност.
Основните цели на курса са насочени към формиране на социални, емоционални, комуникативни и поведенчески умения. Уменията, формиращи социалната компетентност, влияят върху изграждането на реалистични очаквания в процеса на междуличностни отношения, както и дават положителна перспектива за собствените възприятия и промяна на собственото поведение.
Развиването на социална компетентност ще даде възможност на студентите да отразяват ситуациите от различни гледни точки и да използват собствената емоционална информация за промяна на социалните взаимодействия. Разбирането и прилагането на модели на социална компетентност ще допринесе за по- добро разбиране на хората, по- ясно осъзнаване на социалната динамика и по- успешна комуникация с другите в различни контексти на живота.
Този курс на обучение е предназначен за студенти от магистърската програма „Стратегически комуникации и социална психология”, на които им предстои да разработят и защитят дипломна работа. За тази цел те трябва да придобият знания за спецификата и типологиите на научноизследователските методи, да се запознаят с методиката на провеждане на изследователската и експериментална дейност, с изискванията и процедурата за подготовка и провеждане на защита на дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър”. Обучението включва теоретична и практическа подготовка.
Разработете план на информационна кампания.
Кампанията задължително трябва да има ясно проучване на проблема, формулирани цели (основна цел и измерими оперативни цели) и целеви публики (сегментирани поне демографски).
Проявете креативност в стратегическия си подход. Разлепянето на плакати или раздаването на флаери е доста традиционен подход (без разбира се да се омаловажава тяхната стойност като комуникационни тактики).
Разбирането и анализирането на медийните послания се свързва с медийното образование и медиакултурата в контекста на новите дигитални технологии, новия електронизиран читател, преобърнатия модел на общуване, медиирани публични репрезентации и идентичност. Курсът проблематизира променената рецептивност в постинформационното общество. Основните съдържателни проекции са обособени в теоретична ориентация.
Целта на курса е студентите да придобият по-добри умения за рецепция на различни медийни послания, да изградят компетенция за декодиране на медийните кодове и репрезентационни системи, да изградят умения за ориентация в разногласния информационен поток, за критично оценяване на медийната продукция, формиране на интелектуални умения за правилно възприемане на масмедийните формули в съответствие с новите реалности на гражданското общество и изпълнение на Европейската директива за аудио-визуални медийни услуги.
Целта на учебния курс е да покаже как в условията на глобализация и масовизиране на интернет и дигиталните технологии се създават нови форми на публични комуникации – блогове, форуми, социални сайтове, скайп, имейли и пр. и как, от друга страна, новите форми на публични комуникации създават нови социални пространства, светове и нови типове социални общности и солидарности. Обект на дискусии са отношенията между традиционните и новите социални медии, динамиката активност – пасивност на потребителите на онлайн медии и социални мрежи, въпроси за контрола в онлайн пространството. Ще бъдат разисквани глобални тенденции в съдържателните промени на новите публични комуникации – популяризация и персонификация на медийните послания, infotainment, визуализация на съдържанието за сметка на качеството, езика на омразата в социалните мрежи и др. На основата на анализи на конкретни теми, дискутирани в социални сайтове и мрежи, чрез прилагане на количествени и качествени методи , студентите ще придобият умения за идентифициране и разбиране на социалния контекст на медийни съдържания и послания.