Дисциплината e интердисциплинарна и въпросите, които се разглеждат спадат към различни сфери – юридически, управленски, административни, организационни. Тя въвежда изучаването и анализирането на основните положения, понятия и принципи на системата от производства, чрез които органите в държавната администрация осъществяват своите функции. Акцентът се поставя върху тази част от Административния процес, която разглежда процесуалните правоотношения, развиващи се пред администрацията – административните процедури.

Дисциплината изучава основни форми на публично-частното партньорство (ПЧП). В последните години терминът ПЧП придобива все по-голяма популярност в българското общество. До голяма степен този процес се дължи на значително нарастване на сътрудничеството между частния сектор и органите на управление на централно и местно ниво. Дисциплината разглежда и въпросите, които спадат към различни сфери – юридически, управленски, административн и др. Анализират се основните положения, понятия, принципи и форми на ПЧП. Разглеждат се основните форми на ПЧП, като се проследява и съществуващата нормативна уредба в Република България, регламентираща формите на предоставяне на услуги на населението.

Дисциплината е насочена към даването на знания и умения за инвестиционното проектиране – актуална област и най-важния инструментариум в обучението по бизнес проекти и предприемачество. В дисциплината се стъпва и надгражда върху знанията на студентите придобити от обучението им бакалавърските програми. Методите за овладяването на допълнителни знанията и придобиването на практически опит в инвестиционните проекти са свързани както с конкретната разработка на инвестиционен проект, така и със запознаване с примери и ситуации на фирми изпълняващи подобни проекти, главно чрез казуси.
Основните цели на дисциплината са да се добавят знания и умения за разработка на инвестиционен проект. Той може да се явява като част от плановете на фирмата, чийто служител е студента или студентът да е в състояние на настоящ или бъдещ оценител на подобни проекти – от страна на банки или други финансиращи органи.
Дисциплината изучава принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел да се осигури ефективност при разходването на бюджетни и други публични средства, свързани с извършването на дейности с обществено значение. Изучават се процедурите за сключване на договори, субектите, които са задължени да прилагат закона, стойностите на поръчките, над които следва да се прилагат правилата на ЗОП, както и дейностите, които могат да бъдат предмет на договори за изпълнение на обществени поръчки. Разглеждат се подробно видовете процедури, уредени в ЗОП, нарушенията, които се допускат при възлагането на обществените поръчки, както и обжалването и контрола при възлагането им.
Публично-частното партньорство (ПЧП) е водещ инструмент за реализацията на инфраструктурни проекти в цял свят. Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор.
Дисциплината СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ запознава студентите с принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности в една организация. Тя изучава съвкупността от правила и процедури, създадени и въведени от ръководството на Организацията във връзка с планирането, управлението, отчитането и контрола на дейността, които допринасят за постигане на целите й и опазване на нейните активи и ресурси. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на Организацията, осъществяван от ръководството и служителите. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи следните инструменти: политики, процедури, инструкции, документи, записи, въведени от ръководството с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 • съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
 • надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
 • икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
 • опазване на активите и информацията;
 • поддържане на единна информационна система, достъпна за служителите, които да я познават и съответно правилно да я прилагат;
 • Мисия, визия и стратегически цели на Организацията;
 • Управление на риска.
Дисциплината е насочена към даването на знания и умения за управленското консултиране, начина на предоставянето на този специфичен вид бизнес услуга и структурирането на работата на консултантите. В дисциплината се стъпва и надгражда върху знанията на студентите придобити в предходни бакалавърски програми. Методите за придобиването на практически опит се реализират чрез задачи по остойностяване на услугите в консултантския процес, а другата страна чрез структуриране на консултантската задача по конкретен проблем на реална фирма в минал период или в настоящето.
Основните цели на дисциплината са да се добавят знания и умения за консултиране на бизнеса, като това касае както чрез директно възлагане, така и при изпълнение на донорски финансирани проекти за субсидиране на услугата.
Планиране на стартови дейности или дейности свързани с развитието след определен етап на фирмата, както и да се развие практически опит в анализа на ресурсите и в преценка на целесъобразността на необходимите за тези дейности инвестиции. Конкретно, е заложено студентите да придобият:
 • Знания за управленското консултиране като специфичен бизнес;
 • Умения за идентифициране на нуждите от консултантска помощ;
 • Практически опит в оценката на оферти за предоставяне на консултантска услуга;
 • Развитие на експертност за печелене на клиенти на консултантски услуги.