Бургаски свободен университет предлага програма за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Обучението е организирано по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

Обучението по дисциплината цели да запознае студентите с основните принципи и методи на управление, усвояване и използване на основните мотивационни теории, касаещи управлението на персонала. Да създаде способност в здравните мениджъри за правилно и адекватно подбиране на най-добрия управленски метод според конкретната ситуация, вида на управляваната от тях клиника/здравно заведение и особеностите на средата, в която функционира.
Дисциплината осигурява знания за същността и съвременните методи на финансов мениджмънт, приложими в сферата на здравеопазването. Условно преподавания материал е разделен на две части – на „макро“ ниво или на равнище система и на „микро“ или ниво здравна организация. Темите включват проблематиката, относно източниците и методите за набиране на средства, необходими за финансиране на здравните разходи, както и методите за управление на паричните потоци на здравните организации от инвестиционната и оперативна дейност. В рамките на курса се предлагат сравнителен анализ на финансовия микс на здравните разходи, различни казуси по управление на инвестиционния бюджет на здравната организация, управление на материалните запаси, паричния баланс, разпределение на непреките разходи, ценообразуване, анализ на финансовото състояние и др.
Динамичният характер на пазара на здравни услуги изисква непрекъснат мониторинг и лечебните заведения трябва да умеят да управляват и координират потока от информация от външната и вътрешната среда, като на тази основа вземат съответните решения. В променящата се обкръжаваща среда в здравеопазването маркетингът става все по-важен, а маркетинговата философия и начин на мислене стават за мениджърите в заравеопазването не желателни, а задължителни.
Основната цел на тази дисциплина е обучаваните медицински специалисти да усвоят базисни маркетингови знания, да разберат спецификите на здравния маркетинг и на продукта „здравна услуга“, на поведението на потребителите в контекста на съвременната динамична среда, да усвоят аналитичните методи за маркетингови анализи, както и да формират знания и умения за изграждане на взаимовръзки и брандинг на работодателя, които са един от важните фактори за постигане на конкурентно предимство на здравното заведение. Курсът отделя внимание и на конкуренцията като начин за подобряване на качеството на здравните услуги като специално място е посветено и на рекламните канали в здравеопазването, както и на брандинга на здравните заведения чрез контент маркетинг в соициалните мрежи.
Този курс е разработен, за да осигури основа за разбиране на различни изследователски подходи, които имат приложение в здравния мениджмънт. Процесът на вземане на решения от мениджърите е силно зависим от наличността и качеството на информация, прилагането на адекватен изследователски дизайн и статистически методи за обработка и анализ на данните. Съдържанието на курса е насочено към представяне на основни статистически концепции, дизайн на изследване, анализ и тълкуване на резултати. Основната цел на курса е придобиване на базисни познания за изследователските методи, които могат да се използват при управлението на лечебни и здравни заведения.
Управлението на всяко лечебно или здравно заведение изисква отлични мениджърски умения, детайлно познаване на нормативната база в здравеопазването, както и оценка на качеството и управление на риска. Това налага познаване на структурата и функционирането на здравната система.
Управлението на всяко лечебно или здравно заведение изисква отлични мениджърски умения, детайлно познаване на нормативната база в здравеопазването, както и оценка на качеството и управление на риска. Това налага познаване на структурата и функционирането на здравната система.
Обучението по дисциплината цели да запознае студентите с основните принципи на поведенческата икономика, която интегрира най-новите теории и хипотези в икономическата мисъл с последните постижения на когнитивната психология, социалната психология, социологията и неврологията. В тази интеграция поведенческата икономика заимства от традиционната икономика интереса към резултатите от решенията, от когнитивната психология и неврологията – интереса към самия процес на вземане на решение, а от социологията и социалната психология – интереса към въздействието на средата и нормите. Тя се занимава не само с това какъв избор правят хората, но и защо го правят и какви процеси определят техните съждения, оценки, решения и действия. Прозренията на поведенческата икономика могат да подобрят както ефективността и ефикасността в системата на здравеопазването, така и да подпомогнат здравните специалисти в усилията им за запазване на здравето на хората.
Целта на настоящия курс е да предостави знания за същността, видовете и функциите на комуникацията и на PRа както за изграждане на желания персонален и корпоративен имидж в здравеопазването, така и за създаване и поддържане на функционални връзки с вътрешните и външните целеви публики. За постигане на целите, заложени в комуникационния план, се отделя внимание на разнообразния инструментариум, включващ връзки с медиите, пресконференции, специални събития (конференции, промоции, чествания и др.), интерактивност, корпоративна социална отговорност и др. Разглежда се ролята на PRа в кризисни ситуации в здравеопазването.