Бургаският свободен университет предлага програма за придобиване на учителска правоспособност: Учител по информатика и по математика. 

Курсът е с хорариум 720 академични часа, в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, обн. ДВ, бр 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г., приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г. 

Професионална квалификация: Учител по информатика и по математика 

Обучението е предназначено за завършили висше образование от съответстващо професионално направление. 

Форма на обучението: дистанционна/ неприсъствена 

Продължителност на обучението: 

·   за външни потребители: 1 година (2 семестъра) 

·   за студенти на БСУ: в рамките на срока на обучение по специалността 

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на такса за обучение. 

 До седмица след записването курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение на БСУ.