Курсът е с хорариум 680 академични часа, в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, обн. ДВ, бр 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г., приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.  

Професионална квалификация: Учител по професионална подготовка 

Форма на обучението: дистанционна/ неприсъствена 

Продължителност на обучението: 1 година (2 семестъра) 

Обучението завършва с Държавен практико-приложен изпит. 

Успешно завършилите получават Свидетелство за Учителска правоспособност, с професионална квалификация: Учител по професионална подготовка