Бургаският свободен университет предлага програма за придобиване на учителска правоспособност: Учител по технологии и предприемачество.

Курсът е с хорариум 660 академични часа, в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“, обн. ДВ, бр 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г., приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г. 

Професионална квалификация: Учител по технологии и предприемачество

Обучението е предназначено за завършили висше образование от съответстващо професионално направление.

Форма на обучението: дистанционна/ неприсъствена

Продължителност на обучението:

за външни потребители: 1 година (2 семестъра)

за студенти на БСУ: в рамките на срока на обучение по специалността

за завършили курсове за професионална квалификация „Учител по „Учител по информатика и математика“ и „Учител по икономически дисциплини” – 1 семестър

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на такса за обучение.

Обучението завършва с Държавен практико-приложен изпит.

Успешно завършилите получават Свидетелство за Учителска правоспособност, с професионална квалификация: Учител по технологии и предприемачество

До седмица след записването курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение на БСУ.

Координатор на курса - проф. д-р Галина Куртева, galiap@abv.bg , тел: 0887 755987