Курсът на обучение по „Стaндapти за системи за управление на информационната сигурност – серия ISO/IEC 27000“ е с хорариум 60 часа. Обучението обхваща следните три модула:
Модул 1: Стaндapти и стaндapтизaция
Модул 2: Стaндapти за системи за управление на информационната сигурност - серия ISO/IEC 27000
Модул 3: Практически аспекти на прилагането на стaндapтите
След успешно завършване на курса се издава Сертификат.

Курсът е с продължителност 60 часа и е структуриран в следните 3 модула:
Модул 1. Стандарти и стандартизация - общa информация, основни понятия и парадигми
Модул 2. Управление на риска - въведение
Модул 3. Практически аспекти на прилагането на стандарт ISO 31000
След успешно завършване на курса се издава Сертификат.

The course is developed under the international project "Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning” (KUTEL) № 598377-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP. The project is co-funded by the European Commission in the framework of the ERASMUS Plus Programme, Key Action 2 “Capacity-building in the Field of Higher Education”. The Project Consortium brings together 14 organisations: 4 are from European countries - Italy, Bulgaria, Finland and Greece – and 10 are from a Central Asian country, namely Kazakhstan.