Курсът за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховането, е предназначен за овладяване на професионални знания и умения, регламентирани в Приложение № 3 от Кодекса за застраховането.
Курсът за продължаващо професионално обучение на застрахователни брокери по чл. 304 ал. 2 от Кодекса за застраховането, е предназначен за поддържане и развитие на професионалните знания и умения на работещите в застрахователен брокер на подходящо равнище, съответстващо на ролята, която те изпълняват, и дейността, осъществявана в рамките на разпространителя на застрахователни или презастрахователни продукти.