Тук ще намерите учебни ресурси за самоподготовката ви по всяка една дисциплина, включена в програмата на курса. От страницата на всяка дисциплина ще получите подробни указания за работа с учебните ресурси, възможностите за връзка и допълнителни консултации с преподавателите, както и за начините, по които ще бъдат оценени знанията ви.

Завършилите курса получават свидетелство за придобита квалификация по „Бизнес с недвижими имоти”.


Обучението по дисциплината цели да запознае курсистите с основните принципи и методи на управление; спецификата на функциите и ролите на пропърти мениджърите; особеностите при избора на управленски метод и лидерски стил според конкретната ситуация, обекта на управление и особеностите на бизнес средата; практическата приложимост на основните мотивационни теории, касаещи управлението на персонала.
Основните цели на този лекционен курс е обучаваните специалисти да усвоят базисни маркетингови знания и умения, да разберат спецификите на маркетинга и брандинга на продукта „недвижима собственост“ и на услугите свързани с управлението й. Друга важна цел на обучението е да се запознаят курсистите с поведението на потребителските сегменти, както на агенциите за недвижими имоти, така и на фирмите за пропърти мениджмънт и да усвоят аналитичните методи за маркетингови анализи. Чрез заложените в дисциплината учебни задания и казуси курсистите ще усвоят практически умения за разработване на маркетингови стратегии и програми за нуждите на конкретна фирма от сектора.
Обучението по дисциплината дава обща характеристика за сделка и видовете сделки в Гражданското право. Дава се обща характеристика и на вещите - движими и недвижими, както и на приравнените към тях. Курсистите се запознават с най-често срещаните видове сделки с вещи (договорите за дарение, продажба, замяна, за издръжка и гледане и наем) и някои практически особености, свързани с тях. Накрая курса завършва с характеристика на Закона за управление на етажната собственост и някои особености по приложението му в практиката.
Бизнесът с посреднически услуги в областта на недвижимите имоти възниква в България в началото на 90-те години на миналия век. Днес профилът на предприемача в областта на недвижимите имоти нараства по отношение на права, влияние и проницателност, ето защо представянето, маркетинга и качественото обслужване на сделки с недвижими имоти изискват иновативна в помощ на клиентите стратегия. Управлението на екип от "шампиони" е един от най-важните фактори за изграждането на печеливш бизнес в сектора. Основната цел на тази дистанционна учебна програма е да помогне на курсистите да усвоят практически умения за управление на хора и изграждането и развитието на успешен екип от професионалисти в областта на недвижимите имоти.