Уважаеми курсисти, Вие сте в платформата за дистанционно обучение в квалификационния курс „Учител по технологии и предприемачество”.
Можете да видите учебните програми и материали за обучение в първия семестър по дисциплините:

1. Педагогика ( теория на възпитанието и дидактиката)
2. Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология)
3. Компетентностен подход и иновации в образованието
4. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
5. Приобщаващо образование
6. Разработване на уроци за обучение в електронна среда
7. Педагогическа диагностика.

Вие сами организирате подготовката си по всяка дисциплина. При самоподготовката си се съобразявате с изискванията, определени от всеки преподавател, водещ дисциплината.
По време на самоподготовката си по всяка дисциплина имате право на он-лайн консултации с преподавателите. При желание от Ваша страна могат да се организират и присъствени консултации.
Всеки преподавател е определил критериите за оценяване на знанията Ви.
Всеки преподавател е посочил периода, в който ще се оценяват знанията ви. Вие следва да се съобразите с това и да заявите вашето желание и готовност да бъдат проверени знанията Ви в този период.

Вие сами определяте последователността на дисциплините, в която да бъдат проверявани знанията Ви по отделните дисциплини.

След като приключите успешно обучението си по дисциплините в първия семестър, следва да заплатите таксата за обучение за втори семестър, при което ще получите достъп до учебните материали по дисциплините:

1. Методика на обучението по предприемачество
2. Методика на обучението но технологии
3. Електронно обучение
4. Училищно обучение по предприемачество
5. Комуникативни умения в обучението по технологии
6. Хоспетиране, Текуща педагогическа практика, Стажантска практика.

Ще се запознаете и с указанията за провеждане на хоспетирането, текущата педагогическа практика и стажантската практика.

Академичният курс по Педагогика запознава обучаващите с базови знания, свързани с основните параметри на Теорията на възпитанието и на Дидактиката. Студентите формират знания за основни педагогически категории: възпитание, образование, обучение, учене и преподаване, ценности и др. Основен акцент е поставен върху Теорията на обучението (Дидактика), защото Дидактиката «очертава рамката» на образователния процес, в реализацията на който се "вписва" възпитанието.
Програмата включва три модула, които са свързани с обща психология, психология на развитието и педагогическа психология. Тя осигурява комплексното им изучаване, което е основа за формиране у бъдещите учители на психологическа култура и солидна професионална подготовка.
В основата на курса по приобщаващо образование са концептуалните основи за създаване на базисни компетентности за педагогически подходи за осигуряване на равноправие и равнопоставеност на всички деца, включени в образователната система, без значение дали са в норма и/или със специални педагогически потребности.
В рамките на този курс са представени ИКТ-базирани средства, инструменти и подходи, които се използват в процеса на обучение в дигитална среда. Разглеждат се основните характеристики на електронното и дистанционното обучение. Основна цел на курса е придобиването на знания и умения за обучение във виртуална образователна среда, базирана на платформата Moodle.
В основата на курса по приобщаващо образование са концептуалните основи за създаване на базисни компетентности за педагогически подходи за осигуряване на равноправие и равнопоставеност на всички деца, включени в образователната система, без значение дали са в норма и/или със специални педагогически потребности.
Дисциплината представя на обучаемите някои съвременни концепции за обучение чрез използване на електронни средства, като метод на обърнатата класна стая. Представят се някои средства за разработване на видео и интерактивни ресурси. Дисциплината завършва със защита на курсова задача.
Академичният курс представя основни методи и технологии в педагогическите изследвания. Лекционната част обхваща: планиране, организация и методи на педагогическо изследване; събиране, обработка и представяне на резултати; теория на тестовете. Практическата част запознава с начините на подготовка на инструментариум за педагогически изследвания; обработка, анализ и представяне на резултати; формулиране на изводи.