Обучението по дисциплината e насоченo към повишаване на квалификацията на преподавателите в учебните заведения и надграждане на техните педагогически инструменти в тази област чрез предоставяне на цялостен пакет за обучение. Взаимодействието между предприемаческите методи и практиката на предприемачеството изисква по-добро разбиране на тези методи. Въпреки че понятието за предприемачески методи съществува в различни форми в предприемаческа литература, няма общо разбиране на понятието. Този предмет се стреми да представят по-добро разбиране на предприемаческите методи, които ръководят предприемаческото поведение.
Дисциплината „Методика за обучение по технологии“ има за цел да изясни някои основни принципи на обучението по технологии в основния етап н образованието, като се фокусира върху същността на технологиите като дейност и процес. Учебната дисциплина е в структурата на общообразователната подготовка в прогимназиалния етап. Основната роля на дисциплината е изграждането на технологична грамотност, както и умения за организираност и инициативност в работата. В съдържанието на обучението намират израз актуални подходи за формиране на технологична култура и икономическа грамотност у подрастващите. Учебната дисциплина разглежда различните области на компетентност, чрез които се реализират ключовите компетентности за учене през целия живот. Курса по технологии реализира приемственост със съдържанието на обучението от 5. до 9. клас, като се прави и преход от изучаването на предмета „Технологии и предприемачество“ в начален етап. Обучението е насочено към разширяване на инициативността и предприемчивостта като ключова компетентност.
Дисциплината „Училищно обучение по предприемачество“ има за цел да изясни някои основни принципи на предприемачеството в образованието, като се фокусира върху същността на предприемаческата дейност и процес, защо е актуално за обществото, кога се прилага или не и как да го трансформираме в обучителна практика. Обучаемите трябва да бъдат насърчавани да създадат собствена компания. Това от една страна се отнася до по-тесния смисъл на дефиниция на предприемачеството, разглеждано като стартиране на бизнес. От друга страна същността на понятието разглежда възможностите за превръщане на обучаемите в по-креативни, по-ориентирани, проактивни и иновативни, придържащи се към широката дефиниция за предприемачество, подходяща за всички начинания в живота.
В часовете по Технологии и примиренчество комуникацията е средство, с помощта на което се модифицира поведение, осъществяват се промени, реализират се цели. Съвременното управление не е възможно без комуникации. От една страна то се опира на съществуващите сложни форми на комуникации, а от друга изгражда такива форми, които улесняват не само съвместната дейност, но и самото управление. Поради това, комуникацията се отнася към така наречените свързващи процеси.
В курса се разглеждат основните характеристики на електронното обучение и неговото приложение в училищния курс. Описват се основните схеми на обучение и стъпките на добавяне на електронни ресурси към традиционните курсове. Представят се стандарти и спецификации за информационно съдържание и различни технически решения при подготовката на дигитални ресурси при смесено обучение. Придобиват се знания и умения за разработване на електронни материали, подпомагащи обучението, използвайки платформата Moodle.
ХОСПИТИРАНЕ
Цел: Ориентиране в реална педагогическа среда – училище.

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА
Цел: участие в учебно -възпитателния процес под ръководството на учител-наставник

СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА
Цел: самостоятелно участие в учебно -възпитателния процес с подкрепа на учител-наставник