Академичният курс по Педагогика запзнава обучаващите се с основни педагогически категории: възпитание, ценности, образование, обучение, учене, научаване, преподаване и др. Студентите се запознават с основни параметри на Теорията на възпитанието и на Дидактиката, като акцентът е поставен върху Теорията на обучението (Дидактика). Накратко, дидактиката «очертава рамката» на образователния процес, в реализацията на който могат да се практикуват различни педагогически техники. Чрез включеното в курса учебно съдържание, студентите се запознават както с основни педагогически проблеми на възпитанието, на обучението и преподаването с основополагащите: принципи на възпитание и на обучение; методи на обучение, основна учебна документация; система на изпитите и оценяването. В специален модул се разглеждат новите тенденции и иновации в българското образователно пространство.
Програмата включва три модула, които са свързани с обща психология, психология на развитието и педагогическа психология. Тя осигурява комплексното им изучаване, което е основа за формиране у бъдещите учители на психологическа култура и солидна професионална подготовка.
В основата на курса по приобщаващо образование са концептуалните основи за създаване на базисни компетентности за педагогически подходи за осигуряване на равноправие и равнопоставеност на всички деца, включени в образователната система, без значение дали са в норма и/или със специални педагогически потребности.
В основата на курса по приобщаващо образование са концептуалните основи за създаване на базисни компетентности за педагогически подходи за осигуряване на равноправие и равнопоставеност на всички деца, включени в образователната система, без значение дали са в норма и/или със специални педагогически потребности.
Учебната дисциплина „Управление на взаимоотношенията в образователната среда” запознава бъдещите учители с психологическите характеристики и закономерности на взаимоотношенията, които възникват между субектите в образователната среда. В лекционния курс се разглеждат последователно основни аспекти на психологията на общуването и психологията на малката група, поради това, че отношенията възникват в процеса на общуване в социалните групи.
Академичният курс представя основни методи и технологии в педагогическите изследвания. Лекционната част обхваща: планиране, организация и методи на педагогическо изследване; събиране, обработка и представяне на резултати; теория на тестовете. Практическата част запознава с начините на подготовка на инструментариум за педагогически изследвания; обработка, анализ и представяне на резултати; формулиране на изводи.
В рамките на този курс са представени ИКТ-базирани средства, инструменти и подходи, които се използват в процеса на обучение в дигитална среда. Разглеждат се основните характеристики на електронното и дистанционното обучение. Основна цел на курса е придобиването на знания и умения за обучение във виртуална образователна среда, базирана на платформата Moodle.