Независимо от сферата, в която оперира, всяка компания се нуждае от ефективна стратегия за развитие на работодателския бранд с оглед чрез прилагането й да повишат своята репутация като желан работодател. Целта на настоящия лекционен курс е студентите в магистърската програма да придобият знания за същността на работодателския брандинг,  за етапите на изготвяне на цялостна краткосрочна и дългосрочна стратегия за утвърждаване на работодателската марка, както и знания и умения за подбора на ефективни канали за комуникацията й, за прилагане на стратегията и за измерване и отчитане на резултатите в хода на кампанията и след нея. Съдържанието на лекционния курс е съобразено със спецификата на сектора на информационните  технологии, който е високо конкурентен и борбата за постигане на високоимиджова позиция на бранда на пазара на труда е жестока.
Дисциплината „Застрахователни решения в ИТ сектора“ предоставя знания за   същността, функциите и ролята на застраховането, видовете общозастрахователни и животозастрахователни продукти и тяхното  информационно осигуряване. Учебното съдържание обхваща още въпросите свързани с практиките при разпространението на застрахователни продукти, уреждането на застрахователни претенции, политиката за защита на личните данни, застрахователните измами и реда за подаване на жалби пред застраховател и Комисията за финансов надзор. Роботизирането на бизнес процесите в застраховането има революционно значение днес в международен и национален мащаб, което повишава актуалността на учебното съдържание по дисциплината.
Курсът е с теоретична и практико-приложна насоченост. Фокусът е върху проектното и организационно структурното осигуряване на управленския процес, философията и специфичните измерения на лидерството в екипна среда. Изследват се теоретичните основи и фундаменталните фактори свързани с еволюционното развитие на екипната дейност в управлението. Разграничават се същностните характеристики на прилаганите в управленската практика организационни модели - работна група – екип - самоуправляващ се работен екип и виртуален екип. Анализират се съвременните модели за проектиране на ефективни екипни структури. Изследва се ролята на лидерството в процеса на преобразуване на входните и изходните фактори в работещи екипни процеси.
Обучението по дисциплината цели да запознае студентите с основните изисквания за изграждане и внедряване на системи за управление на информационната сигурност. Студентите придобиват знания за основните подходи и стратегии при разработването и реализирането на стратегии, политики и системи за осигуряване на информационната сигурност, където е важно да бъдат отчетени всички съществуващи аспекти, чрез които ще бъде гарантирано ниво на сигурност, задължително за всяка типова информационна система, независимо от целите и мястото на приложението ѝ.
Учебната дисциплина запознава студентите със съвременните концепции и парадигми, свързани с процесите на управлението на риска, обхващащи идентифициране, измерване, анализиране и оценяване на редица рискови фактори, както и подходи и методи за минимизиране на възможните загуби, за да се предотврати прекъсването на оперативността на предприятието и да се гарантира, че дейностите не са засегнати неблагоприятно. В курса се разглеждат основни принципи и насоки за ефективно управление на рискове в контекста на международни, европейски и национални стандарти в областта.
Дисциплината обхваща съвременните концепции в областта на иновациите и инвестициите и извежда дискусионните моменти за предпоставките за появата и реализацията им.
Управлението на проекти представлява специализирана област от общото управление, която е насочена към управление на различни начинания и проекти именно с цел подобряване на ефективността на тяхното изпълнение. Управлението на ИТ проекти е обременено с изключителна сложност и несигурност, причинени преди всичко от сложността на самите проекти, околната среда и изключително бързите темпове на развитие на науката и технологиите като цяло. За преодоляването на тези проблеми днес по света и у нас се използва управление на проекти. Tази концепция се използва много успешно за управление на изпълнението на различни, особено ИТ проекти, като изключителен управленски инструмент за постигане на планираните цели - изпълнение в планираното време и с планираните разходи.
Учебната дисциплина „Управление на продажбите в ИТ сектора“ дава на студентите професионални знания и умения в теорията и практиката на съвременните продажби и управлението на продажбите. Курсът представя различни аспекти на процеса на управление на продажбите – от стратегическото планиране до тактическото и оперативното ръководство на продажбения процес, дигиталния маркетинг, мърчандайзинга и електронните продажби.
Учебната дисциплина предоставя знания за управлението на талантите в глобалното общество. В рамките на дисциплината студентите се запознават със: стратегията, структурата и съдържанието на управлението на талантите в организацията, методите за откриване на таланти; подходите за оценяване на управленската и професионална компетентност, инструментите за привличане и задържане на „подходящите хора” за „подходящата работа”. Дисциплината е включена в учебния план на магистърска програма „ Управление на човешките ресурси и организационна психология".
Курсът е с теоретична и практико-приложна насоченост. Финансовият мениджмънт представлява стратегическото планиране, организиране, управление и контролиране на финансовите средства в дадена организация или институция. Също така финансовият мениджмънт включва в себе си прилагането на всички правила за управление на финансови активи и дори играе важна роля при данъчното планиране на фирмата. Разграничаваме следните направления в които използваме финансово управление: 1. Осигуряване на достатъчен финансов ресурс на организациите, за да функционират правилно; 2. Подсигуряване на добра възвръщаемост на инвеститорите и опазване на инвестициите им; 3. Оптимизация и правилно използване на парите в организацията; 4. Създаване на благоприятна среда за инвеститорите и предлагане на нови възможности.
Финансовият мениджмънт е един от най-важните аспекти на бизнеса. За да се стартира успешен бизнес или дори да се управлява такъв, със сигурност са необходими отлични знания по финансов мениджмънт.