Лекционният курс обвързва идеята за устойчивост на развитието в неговите основни измерения: екологично, икономическо, социално и институционално, през призмата на бизнес средата с нейните специфични регионални аспекти. Анализът на бизнес средата изследва взаимовръзката между съвременната смесена пазарна икономика, съчетаваща регулативните механизми на държавата, институционалните аспекти и конюнктурните характеристики в икономическото развитие. В съдържанието са включени теми, като: концептуални и съдържателни аспекти на концепцията за устойчиво развитие, анализ на международната правна рамка и европейските политики за устойчиво развитие, систематизиране на показателите за измерване на устойчивото развитие, интегриране на концепцията за устойчиво развитие в националното законодателство и провеждането на политики и др.

Основната цел на учебната дисциплина „Икономика и управление на регионите“ е да очертае основните връзки между комплексните икономически процеси и управлението на регионите. Предлагат се специализирани знания в областта на икономическата и управленската теория, както и за международната и националната практика за развитие на регионалната икономика и управлението. Обосновават се преките и косвени обществени ползи от цифровизацията и дигитализацията на икономиката, управлението и обществото, стопанското развитие на регионите, повишаването на ефективността на икономическите и пазарните системи, въвеждането на съвременни форми на тяхното публично управление.

"Интелигентна специализация за иновации в регионите" е академична дисциплина и политически подход, който се фокусира върху развитието на регионалните икономики чрез идентифициране и насърчаване на уникалните им силни страни. Тя се базира на идеята, че икономическият растеж и иновациите могат да бъдат стимулирани, като се даде приоритет на специфични области на компетентност или потенциал във всяка регионална икономика. В рамките на тази дисциплина, студентите ще изучават различни аспекти на икономическото развитие, включително политики за иновации, регионално планиране, икономическа география и управление на интелигентни градове.

Дисциплината „Регионалния мениджмънт” разглежда човешките дейности чрез свързаността им с вземането на решения. Обхватът на обществените отношения по вертикала, централна – регионална - местна власт, следва да осигуряват условия за широко гражданско участие и публичност в сфери от взаимен интерес: Стимулиране на развитието на общинските кредитни пазари; Разработване на стандарти за публичната сфера като доставчик на услуги и създател на блага; Строга финансова дисциплина по адрес на разходите и разширяване на приходните модели; Създаване на постоянна система за мониторинг, оценка и препоръки, която може да бъде външна за администрациите: Задълбочаване на процесите на децентрализация в новите обществени условия; Проектиране на регионалното управление в контекста на предстоящата у нас териториална реформа до 2027г. Лекционният курс обвързва концепцията за „добро управление“, с условията за устойчиво териториално и пространствено развитие.

Дисциплината “Регионални стратегии за развитие” дава познания на студентите за значението, технологията и прилагането на програми, концепции и стратегии, в които са набелязани основните приоритети за развитието на регионите от различен порядък – национални, междудържавни, европейски и др. Основната цел на курса е студентите да получат знания за възможностите за влияние на четирите основни участника при формулирането и изпълнението на стратегиите за развитие на общинско, областно и национално ниво - бизнеса, гражданското общество, държавната администрация и политиците. Темите се фокусират не само върху методите на промотиране на икономически растеж и структурна промяна в регионите, но също върху подобряване на потенциала на по-голямата част от населението, чрез здраве и образование, както и условия на труд, независимо дали чрез държавни/публични или частни канали.