Учебната дисциплина “Административно обслужване” е практически ориентирана и е предназначена да осигури необходимите познания на студентите за организацията на дейностите по предоставяне на административни услуги:
• разглеждат се визията и основните принципи на административното обслужване и същността на принципа обслужване на едно гише;
• представя се организацията на административно обслужване;
• изясняват се изискванията към местата за предоставяне на административни услуги;
• представят се възможностите за служебен обмен на данни и автоматизиране на процесите по предоставяне на услуги;
• разглеждат се начините на заявяване на услуги и предоставянето на електронни услуги;

Лекционният курс обвързва идеята за устойчивост на развитието в неговите основни измерения: екологично, икономическо, социално и институционално, през призмата на бизнес средата с нейните специфични регионални аспекти. Анализът на бизнес средата изследва взаимовръзката между съвременната смесена пазарна икономика, съчетаваща регулативните механизми на държавата, институционалните аспекти и конюнктурните характеристики в икономическото развитие. В съдържанието са включени теми, като: концептуални и съдържателни аспекти на концепцията за устойчиво развитие, анализ на международната правна рамка и европейските политики за устойчиво развитие, систематизиране на показателите за измерване на устойчивото развитие, интегриране на концепцията за устойчиво развитие в националното законодателство и провеждането на политики и др.

Глобализацията на търговията, финансите и миграцията има значителни последици върху перспективите на държавите за икономическо развитие. Този курс изследва връзката между глобализацията и развитието в исторически и съвременен контекст. Целта на курса е да подготви студентите за интелигентно обсъждане и критична оценка на сложната връзка между икономическата глобализация и развитието в различни региони. Курсът помага на студентите да идентифицират значението на определени държави и региони в политическите и обществени процеси на интеграция и дезинтеграция; да се запознаят с възможните сценарии за политическо и обществено развитие в света и в регионите; да могат да прилагат елементи от стратегиите за икономическо развитие на отделни страни, като вземат предвид контекста на глобалните и регионални предизвикателства. Курсът предлага възможни стратегии за справяне с политически и обществени проблеми по отношение на предизвикателствата, свързани с политическите и обществени процеси на конвергенция и дивергенция в света и в регионите.  

Основната цел на учебната дисциплина „Икономика и управление на регионите“ е да очертае основните връзки между комплексните икономически процеси и управлението на регионите. Предлагат се специализирани знания в областта на икономическата и управленската теория, както и за международната и националната практика за развитие на регионалната икономика и управлението. Обосновават се преките и косвени обществени ползи от цифровизацията и дигитализацията на икономиката, управлението и обществото, стопанското развитие на регионите, повишаването на ефективността на икономическите и пазарните системи, въвеждането на съвременни форми на тяхното публично управление.

"Интелигентна специализация за иновации в регионите" е академична дисциплина и политически подход, който се фокусира върху развитието на регионалните икономики чрез идентифициране и насърчаване на уникалните им силни страни. Тя се базира на идеята, че икономическият растеж и иновациите могат да бъдат стимулирани, като се даде приоритет на специфични области на компетентност или потенциал във всяка регионална икономика. В рамките на тази дисциплина, студентите ще изучават различни аспекти на икономическото развитие, включително политики за иновации, регионално планиране, икономическа география и управление на интелигентни градове.

Лекционният курс е разработен за студентите от специалност „Регионален мениджмънт““- магистърска проглама, дистанционно обучение към Центъра по Икономически и управленски науки на БСУ. Целта на курса е да представи  маркетинга като управленска концепция и управленска функция в съвременната динамична среда, в която съществуват и се развиват регионите. В рамките на лекционния курс се разглежда спецификата на маркетинга на регион спрямо корпоративния маркетинг от гледна точка на конкурентния анализ и от гледната точка на различните целеви сегменти, на целите и задачите на този вид маркетинг като концепция и подход за промотиране на региона като добро място за живеене, туризъм и инвестиции. Обучението обхваща важни теми относно прилагане на таргет маркетинга за целите на регион, изграждането на регионален бранд чрез различни инструменти за привличане на посетители от страната и чужбина, инвеститори и квалифицирана работна ръка, които да се превърнат и в посланици на регионалния бранд.


Лекционният курс "Правен режим на държавната служба и трудовите отношения в управлението на регионите" е разработен за студентите от специалност "Регионален мениджмънт"-магистърска програма, дистанционно обучение към Центъра за икономически и управленски науки, БСУ. Целта на курса е да представи спецификите на нормативната уредба относно държавната служба и трудовите правоотношения при   управлението на регионите. Обучението обхваща теми относно подбирането, критериите и реда за назначаване на държавни служители и за наемане на работници и служители в държавната администрация, както и възможностите за оспорване на подбора. Отделено е внимание на елементите от съдържанието на служебните и трудовите правоотношения и задълженията, които са специфични за заеманите длъжности, учредявани за целите на управлението на регионите. Поставен е акцент върху осъществяването на контрол за изпълнение на задълженията от държавните служители и наетите работници и служители в държавната администрация в регионите, налагането на наказания, прекратяване на правоотношенията, реда за оспорването им и съдебния контрол.

Дисциплината „Регионалния мениджмънт” разглежда човешките дейности чрез свързаността им с вземането на решения. Обхватът на обществените отношения по вертикала, централна – регионална - местна власт, следва да осигуряват условия за широко гражданско участие и публичност в сфери от взаимен интерес: Стимулиране на развитието на общинските кредитни пазари; Разработване на стандарти за публичната сфера като доставчик на услуги и създател на блага; Строга финансова дисциплина по адрес на разходите и разширяване на приходните модели; Създаване на постоянна система за мониторинг, оценка и препоръки, която може да бъде външна за администрациите: Задълбочаване на процесите на децентрализация в новите обществени условия; Проектиране на регионалното управление в контекста на предстоящата у нас териториална реформа до 2027г. Лекционният курс обвързва концепцията за „добро управление“, с условията за устойчиво териториално и пространствено развитие.

Обучението по учебната дисциплина има за цел формиране на знания за същността на процеса на спецификата на процеса на регионалното планиране. В рамките на учебната дисциплина студентите се запознават със същността на планирането на регионалното развитие и връзката му с националното планиране и програмиране. Учебната дисциплина предоставя знания за съдържанието на етапите в процеса на регионално планиране; стратегическите документи за регионално и пространствено развитие; специфичните изисквания и механизмите за разработване на план за развитие на ниво община и област, както и за приложението на компетентностния подход при управлението на хората, реализиращи планирането на регионалното развитие.

 


Дисциплината “Регионални стратегии за развитие” дава познания на студентите за значението, технологията и прилагането на програми, концепции и стратегии, в които са набелязани основните приоритети за развитието на регионите от различен порядък – национални, междудържавни, европейски и др. Основната цел на курса е студентите да получат знания за възможностите за влияние на четирите основни участника при формулирането и изпълнението на стратегиите за развитие на общинско, областно и национално ниво - бизнеса, гражданското общество, държавната администрация и политиците. Темите се фокусират не само върху методите на промотиране на икономически растеж и структурна промяна в регионите, но също върху подобряване на потенциала на по-голямата част от населението, чрез здраве и образование, както и условия на труд, независимо дали чрез държавни/публични или частни канали.