Дипломни работи на студенти от Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет.