Дисциплината е задължителна учебна дисциплина. Тя има за свой предмет управление на качеството на равнище интернационално ангажирана компания. Конкретно се изучат спецификите на основни системи от стандарти, които оказват влияние в международния бизнес. Представена е системата от изисквания на организационния стандарт ISO 9001 и процесът на одитиране на системи за управление на качеството, както и изграждането на интегрирани системи за управление.