Дисциплината предоставя знания за логистиката като теория и практика и като източник на конкурентно предимство на фирмите. В структурно отношение дисциплината включва теми, изясняващи концептуалните въпроси на логистиката, елементите на логистичната система – транспорт, складскладови системи, запаси, информационни системи. Специално внимание е отделено на организацията и управлението на отделните фази на логистичния процес във фирмата – снабдяване, операции и особено на стратегиите и политиките в областта на дистрибуцията.