Финансовият инженеринг е нова учебно-научна дисциплина за изучаване на инструментите, техниките и стратегиите за управление на финансовия риск чрез финансово производните инструменти - форуърди, фючърси, опции и суапи. Обект на разглеждане са по-сложните хибридни, екзотични и синтетични деривативи. Курсът е предназначен за студенти от специалностите “Финанси” и “Бизнес администрация”, обучаващи се по магистърски програми. Управлението на риска се постига чрез реализация на спекулативни, хеджиращи и арбитражни позиции на “играчите на пазара”. Изключително бързото нарастване на операциите с деривативи на борсовите и извънборсовите пазари наложи аспектите да се коментират от международните счетоводни стандарти. Следователно, дисциплината е по-комплицирана от останалите и изисква по-широка професионална подготовка.