Дисциплината „Управление на услуги“ предоставя теоретични и практико-приложни знания и умения за управлението на процесите на създаване и предоставяне на услуги на организационно и операционно ниво. Съдържанието на курса е структурирано в четири логически свързани раздела. Основата е поставена с изясняване естеството на услугите чрез очертаване на мястото и ролята им в съвременната икономика, дефинирането им като обект на управление и представянето на някои стратегически аспекти в управлението на услугите. Вторият раздел запознава с основни компоненти и ключови взаимодействия в организацията за услуги. Изяснени са ролята и функциите на клиентите и персонала, принципите на проектиране и развитие на нова услуга, както и проектирането и управлението на системата за предоставянето им. Третият раздел на програмата представя особеностите на операционната функция в организациите за услуги. Акцентът е върху функционалните решения – процес, капацитет и качество. Последният четвърти раздел е с теоретико-приложен характер и предоставя знания и умения за използването на инструменти, методи, техники и количествени модели в управлението на услугите.