Функционирането на институцията омбудсман, открива нова глава в отношенията между държавата и гражданите, между властта и управляваните. Основната задача на омбудсмана е да защитава правата на гражданите и да разглежда жалби и сигнали. За разлика от другите органи, процедурата за обръщение към омбудсмана не е подчинена на строги правила и високи разходи. В рамките на учебната дисциплина студентите ще се запознаят с институцията на обществения посредник и ще придобият знания за различните му проявления в останалите европейски държави. В преподаването се използва практиката на омбудсмана и се прилагат историко-правен и сравнително-правен подходи. Те спомагат изучаването на институцията на омбудсмана в миналото и понастоящем, както и да се извърши сравнение на практиката у нас с опита на други страни.