Дисциплината изучава специален раздел от административноправната наука – устройство на територията. Дисциплината се занимава с изучаването и анализирането на обществените положения, понятия и правни процедури, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителство, както и правния режим на ограниченията върху собствеността за устройствени цели. Преподаването се базира основно на Закона за устройство на територията, Закона за регионално развитие, Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите, Закон за кадастъра.