Формирането на дигитална компетентност и дигитална креативност е важен аспект от развитието на личността на детето в съвременния технологичен свят. Това е продиктувано от нуждите на обществото от технологично грамотни и творчески мислещи личности, способни да вземат нестандартни решения и бързо да се адаптират към условията в този бързо променящ се свят. Ето защо е от изключителна важност образователната система да работи активно не само за изграждане на основни знания, умения и нагласи, свързани с дигиталната компетентност на децата и учениците, но и да насочи усилия към тяхната креативност, нестандартност и потребности. С това са свързани и трансформациите в подходите, методите и средствата за обучение и възпитание от страна на учителя.