Дисциплината изучава основни форми на публично-частното партньорство (ПЧП). В последните години терминът ПЧП придобива все по-голяма популярност в българското общество. До голяма степен този процес се дължи на значително нарастване на сътрудничеството между частния сектор и органите на управление на централно и местно ниво. Дисциплината разглежда и въпросите, които спадат към различни сфери – юридически, управленски, административн и др. Анализират се основните положения, понятия, принципи и форми на ПЧП. Разглеждат се основните форми на ПЧП, като се проследява и съществуващата нормативна уредба в Република България, регламентираща формите на предоставяне на услуги на населението.