Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с правния режим, въз основа на който се осъществява дейността по реализиране на задачите на държавното управление и осигуряващ постоянното функциониране на държавния апарат. Съдържа основни теми, които характеризират общия правен режим на държавния служител в РБългария.
Използват се историко-правен и сравнително-правен подходи. Те спомагат изучаването и обяснението на институциите и елементите на държавната служба в миналото и сега да се извърши при сравнение с опита на други страни и изискванията на Европейската интеграция.