исциплината изследва европейската публичната администрация чрез исторически и сравнителен метод. Интердисциплинна по характер,преподаваната материята е свързана с различни области на научното знание – юридическа, управленска, социологическа, философска,политологична. Организацията и дейността на европейската публична администрация се изследвана общностно равнище, на равнището на регионите и в контекстна на организа циите на европейските граждани. Разглеждат се особеностите, устройството и управлението на публичната администрация както в Европейския съюз като европейско обединение на държавите–членки, така и в отделни европейски страни и в САЩ.