Дисциплината „Регионалния мениджмънт” разглежда човешките дейности чрез свързаността им с вземането на решения. Обхватът на обществените отношения по вертикала, централна – регионална - местна власт, следва да осигуряват условия за широко гражданско участие и публичност в сфери от взаимен интерес: Стимулиране на развитието на общинските кредитни пазари; Разработване на стандарти за публичната сфера като доставчик на услуги и създател на блага; Строга финансова дисциплина по адрес на разходите и разширяване на приходните модели; Създаване на постоянна система за мониторинг, оценка и препоръки, която може да бъде външна за администрациите: Задълбочаване на процесите на децентрализация в новите обществени условия; Проектиране на регионалното управление в контекста на предстоящата у нас териториална реформа до 2027г. Лекционният курс обвързва концепцията за „добро управление“, с условията за устойчиво териториално и пространствено развитие.