Лекционният курс обвързва идеята за устойчивост на развитието в неговите основни измерения: екологично, икономическо, социално и институционално, през призмата на бизнес средата с нейните специфични регионални аспекти. Анализът на бизнес средата изследва взаимовръзката между съвременната смесена пазарна икономика, съчетаваща регулативните механизми на държавата, институционалните аспекти и конюнктурните характеристики в икономическото развитие. В съдържанието са включени теми, като: концептуални и съдържателни аспекти на концепцията за устойчиво развитие, анализ на международната правна рамка и европейските политики за устойчиво развитие, систематизиране на показателите за измерване на устойчивото развитие, интегриране на концепцията за устойчиво развитие в националното законодателство и провеждането на политики и др.