Лекционният курс "Правен режим на държавната служба и трудовите отношения в управлението на регионите" е разработен за студентите от специалност "Регионален мениджмънт"-магистърска програма, дистанционно обучение към Центъра за икономически и управленски науки, БСУ. Целта на курса е да представи спецификите на нормативната уредба относно държавната служба и трудовите правоотношения при   управлението на регионите. Обучението обхваща теми относно подбирането, критериите и реда за назначаване на държавни служители и за наемане на работници и служители в държавната администрация, както и възможностите за оспорване на подбора. Отделено е внимание на елементите от съдържанието на служебните и трудовите правоотношения и задълженията, които са специфични за заеманите длъжности, учредявани за целите на управлението на регионите. Поставен е акцент върху осъществяването на контрол за изпълнение на задълженията от държавните служители и наетите работници и служители в държавната администрация в регионите, налагането на наказания, прекратяване на правоотношенията, реда за оспорването им и съдебния контрол.