Обучението по учебната дисциплина има за цел формиране на знания за същността на процеса на спецификата на процеса на регионалното планиране. В рамките на учебната дисциплина студентите се запознават със същността на планирането на регионалното развитие и връзката му с националното планиране и програмиране. Учебната дисциплина предоставя знания за съдържанието на етапите в процеса на регионално планиране; стратегическите документи за регионално и пространствено развитие; специфичните изисквания и механизмите за разработване на план за развитие на ниво община и област, както и за приложението на компетентностния подход при управлението на хората, реализиращи планирането на регионалното развитие.