Лекционният курс е разработен за студентите от специалност „Регионален мениджмънт““- магистърска проглама, дистанционно обучение към Центъра по Икономически и управленски науки на БСУ. Целта на курса е да представи  маркетинга като управленска концепция и управленска функция в съвременната динамична среда, в която съществуват и се развиват регионите. В рамките на лекционния курс се разглежда спецификата на маркетинга на регион спрямо корпоративния маркетинг от гледна точка на конкурентния анализ и от гледната точка на различните целеви сегменти, на целите и задачите на този вид маркетинг като концепция и подход за промотиране на региона като добро място за живеене, туризъм и инвестиции. Обучението обхваща важни теми относно прилагане на таргет маркетинга за целите на регион, изграждането на регионален бранд чрез различни инструменти за привличане на посетители от страната и чужбина, инвеститори и квалифицирана работна ръка, които да се превърнат и в посланици на регионалния бранд.