Дисциплината повишава езиковата подготовка на студентите и умението им правилно, точно и целесъобразно да използват изразните средства на езика.