Дисциплината e интердисциплинарна и въпросите, които се разглеждат спадат към различни сфери – юридически, управленски, административни, организационни. Тя въвежда изучаването и анализирането на основните положения, понятия и принципи на системата от производства, чрез които органите в държавната администрация осъществяват своите функции. Акцентът се поставя върху тази част от Административния процес, която разглежда процесуалните правоотношения, развиващи се пред администрацията – административните процедури.