Дисциплината изучава основен раздел от административната наука – публичната администрация. Дисциплината e интердисциплинарна и разглежда въпроси от различни области – политически, правни, управленски, социологически, бюрократични. Тя въвежда изучаването и анализирането на основни положения, понятия и принципи на административната теория и на държавната администрация, поради което се преподава в тясна връзка с политически дисциплини и публичноправни науки като конституционното право, административно право и административен процес, и други.