Учебната дисциплина “Административно обслужване” е практически ориентирана и е предназначена да осигури необходимите познания на студентите за организацията на дейностите по предоставяне на административни услуги:
• разглеждат се визията и основните принципи на административното обслужване и същността на принципа обслужване на едно гише;
• представя се организацията на административно обслужване;
• изясняват се изискванията към местата за предоставяне на административни услуги;
• представят се възможностите за служебен обмен на данни и автоматизиране на процесите по предоставяне на услуги;
• разглеждат се начините на заявяване на услуги и предоставянето на електронни услуги;