Съдържанието на курса „Позитивни нагласи за делово поведение в здравеопазването“ включва основни теми, свързани с предпоставките за ефективна дейност на служителите в организациите от сферата на здравеопазването и за ролята на мениджмънта в този контекст. Дефинират се конструктите „удовлетвореност от труда(работата)“, „привързаност към организацията“, „организационна социализация”, „интегритет“ и „професионален стрес“. Разглеждат се стратегии и тактики за влияние и формиране на позитивни делови нагласи, за решаване на конфликти и водене на преговори. Курсът има значителна практическа насоченост, предлагайки методи за изследване, които биха били полезни за всеки мениджър в здравеопазването.