В настоящия курс са представени научно-практически инструменти и стандарти (в т.ч. и медицински) за управление на качеството в здравната система, с акцент върху тяхната същност, предмет, технологични особености, методология и практическа приложимост. Специално внимание е отделено на стратегическото управление на качеството в системата на здравеопазването – институционалност, нормативни и стандартизационни документи, управленски инструменти и методология.