Дисциплината осигурява знания за същността и съвременните методи на финансов мениджмънт, приложими в сферата на здравеопазването. Условно преподавания материал е разделен на две части – на „макро“ ниво или на равнище система и на „микро“ или ниво здравна организация. Темите включват проблематиката, относно източниците и методите за набиране на средства, необходими за финансиране на здравните разходи, както и методите за управление на паричните потоци на здравните организации от инвестиционната и оперативна дейност. В рамките на курса се предлагат сравнителен анализ на финансовия микс на здравните разходи, различни казуси по управление на инвестиционния бюджет на здравната организация, управление на материалните запаси, паричния баланс, разпределение на непреките разходи, ценообразуване, анализ на финансовото състояние и др.