Изучаването на дисциплината „Трудово право“ създава компетентност, необходима за мениджъри: познаване на видовете трудови договори, които могат да бъдат сключвани при наемането на работници и служители, определянето на съдържанието на трудовите правоотношения при преценка на спецификата на изпълняваните трудови функции. Обучението има за цел запознаване с нормативно уредените възможности за уговаряне и/или едностранното установяване на правила за формирането на плащанията по тези правоотношения за реализиран принос на работниците и служителите за изпълнението на целите на работодателя. Обучаваните се запознават с правилата за носене на отговорност от работниците и служителите при виновно неизпълнение на трудовите им задължения както и с правилата за налагане на имуществена отговорност за тях.