Динамичният характер на пазара на здравни услуги изисква непрекъснат мониторинг и лечебните заведения трябва да умеят да управляват и координират потока от информация от външната и вътрешната среда, като на тази основа вземат съответните решения. В променящата се обкръжаваща среда в здравеопазването маркетингът става все по-важен, а маркетинговата философия и начин на мислене стават за мениджърите в заравеопазването не желателни, а задължителни.
Основната цел на тази дисциплина е обучаваните медицински специалисти да усвоят базисни маркетингови знания, да разберат спецификите на здравния маркетинг и на продукта „здравна услуга“, на поведението на потребителите в контекста на съвременната динамична среда, да усвоят аналитичните методи за маркетингови анализи, както и да формират знания и умения за изграждане на взаимовръзки и брандинг на работодателя, които са един от важните фактори за постигане на конкурентно предимство на здравното заведение.