Управлението на здравно заведение изисква не само отлични мениджърски умения, но и детайлно познаване на структурата и функционирането на здравната система, системата на здравното осигуряване, действащата нормативна база, рисковете в здравеопазването и тяхното управление.
Учебното съдържание е разпределено в 5 теми, в рамките на 20 учебни часа: Здравеопазване. Структура на здравната система в България; Правна рамка в здравеопазването; Здравно осигуряване и здравноосигурителен модел в България; Управление на риска; Качество в здравеопазването.