Този курс е разработен, за да осигури основа за разбиране на различни изследователски подходи, които имат приложение в здравния мениджмънт. Процесът на вземане на решения от мениджърите е силно зависим от наличността и качеството на информация, прилагането на адекватен изследователски дизайн и статистически методи за обработка и анализ на данните. Съдържанието на курса е насочено към представяне на основни статистически концепции, дизайн на изследване, анализ и тълкуване на резултати. Основната цел на курса е придобиване на базисни познания за изследователските методи, които могат да се използват при управлението на лечебни и здравни заведения.