Учебната дисциплина трябва да даде познания относно корупцията като отрицателно обществено явление, нейните наказателноправни аспекти, както и да очертае възможностите за активно противодействие срещу подобни прояви. Тези знания ще позволят на завършилите да работят самостоятелно или в екип в различни области на здравното управление. Учебният курс има за цел да запознае обучаемите с действащата в страната нормативна уредба за превенция и контрол над корупцията и по този начин да допринесе за подготовката на широкопрофилни и висококвалифицирани ръководни кадри в областта на здравните грижи.