Маркетинговите комуникации имат значима роля за създаване, поддържане и промяна на нагласите и поведението на различни аудитории. Дисциплината въвежда в теорията и практиката на динамичното поле на маркетинговите комуникации. В курса се разглеждат съвременни подходи за планиране и интегриране на промоционните инструменти за постигане на максимално въздействие и резултати.