Обучението по дисциплината цели да запознае студентите с основните принципи на поведенческата икономика, която интегрира най-новите теории и хипотези в икономическата мисъл с последните постижения на когнитивната психология, социалната психология, социологията и неврологията. В тази интеграция поведенческата икономика заимства от традиционната икономика интереса към резултатите от решенията, от когнитивната психология и неврологията – интереса към самия процес на вземане на решение, а от социологията и социалната психология – интереса към въздействието на средата и нормите. Тя се занимава не само с това какъв избор правят хората, но и защо го правят и какви процеси определят техните съждения, оценки, решения и действия. Прозренията на поведенческата икономика могат да подобрят както ефективността и ефикасността в системата на здравеопазването, така и да подпомогнат здравните специалисти в усилията им за запазване на здравето на хората.