Курсът дава познания по Теория на вероятностите и Математическа Статистика. Това включва : случайни явления, вероятностни модели и аксиоматика; случайни величини и техните числови характеристики; знания за специфична техника и апарат на теорията на вероятностите; сходимост на редици от случайни величини, функции от случайни величини; закони за големите числа и централна гранична теорема. Тези знания за случайни величини се използват за построяване и изучаване на класическия модел на Математическата статистика. Реализацията и използването на методите, моделите и статистическите процедури се илюстрират с вградените в MS EXCEL статистически функции и процедури с реални данни. Прави се обзор на найразпространените статистически пакети.