В курса са включени базисни теми от Линейна алгебра и Аналитична геометрия. Методите на линейната алгебра намират широко приложение при решаването на различни приложни задачи. Също така елементите на аналитичната геометрия са основен апарат за изследване не само в съвременната математика, но и в редица области на инженерните и компютърни науки. Запознаването на студентите с основните познания от двата математически дяла им дава възможност да боравят с понятийния и аналитичния апарат при решаване на математически, инженерни и приложни задачи.