Курсът има за задача да запознае студентите с основните конструктивни особености и принципи на работа на електрическите апарати ,както и с техните експлоатационни характеристики и параметри .Студентите трябва да получат знания за електрическите апарати за постоянен и променлив ток ниско и високо напрежение.Обхванати са и конструктивните особености на апаратите за защита в ел. уредби използувани при изграждане и експлоатацията на ВЕИ и Електроснабдяване и електрообзавеждане в индустриалните предприятия и фирми. В изучаваната дисциплина се ползуват знания придобити от студентите по дисциплините „Електротехника” и”Измервание в електротехниката и електрониката”. Посредством провеждане на лабораторни упражнения , се доразвиват и затвърждават теоретичните знания от лекционния материал и се натрупва опит в изследване и работата с електрическите комутационни и защитни апарати.